1. Khái quát chung

Hệ thống thông tin quản lý tuyển quân, dân quân tự vệ được xây dựng theo mô hình tập trung, đồng bộ, hiện đại phục vụ chỉ huy, điều hành trong mọi tình huống. Tin học hóa toàn bộ quy trình công tác tuyển quân, dân quân tự vệ. Bảo đảm đúng Luật NVQS, DQTV, các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng. Đáp ứng yêu cầu quản lý các cấp: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành/, quân khu, cấp bộ.

Hệ thống thông tin quản lý tuyển quân, dân quân tự vệ có khả năng tích hợp được với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư để lấy thông tin của các công dân đủ 17 tuổi phục vụ công tác tuyển quân

2. Mô hình hệ thống thông tin quản lý tuyển quân, dân quân tự vệ

 • Số hóa toàn bộ dữ liệu và các hoạt động trong công tác tuyển quân, DQTV.                              
 • Tin học hóa toàn bộ quy trình tuyển quân, dân quân tự vệ đảm bảo đúng luật NVQS, Luật DQTV.
 • Hỗ trợ quản lý chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy, dân quân tự vệ, giúp cho việc phân tích, đánh giá phục vụ công tác quản lý.
 • Tăng cường tiết kiệm thời gian và nhân sự xử lý công việc, giúp công tác thu thập, đánh giá, báo cáo về thông tin tình hình tuyển quân,  dân quân tự vệ.
 • Đảm bảo tính thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, tăng cường hiệu quả công tác điều hành, chỉ huy của lãnh đạo các cấp.
 • Cung cấp thông tin cho người dân/ hệ thống thông tin khác

3. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ công tác tuyển quân:

Quy trình nghiệp vụ dân quân tự vệ:

4. Phân hệ chức năng hệ thống quản lý tuyển quân, dân quân tự vệ

Phân hệ quản lý thông tin tuyển quân:
 • Tích hợp lấy dữ liệu công dân đủ 17 tuổi
 • Cập nhật và quản lý thông tin công dân trong độ tuổi nhập ngũ
 • Cập nhật và quản lý toàn bộ thông tin khám NVQS theo quy trình tuyển quân
 • In các lệnh: khám nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ,…
 • Tra cứu thông tin tuyển quân
 • Báo cáo tuyển quân theo quy định hiện hành
Phân hệ quản lý dân quân tự vệ:
 • Cập nhật và quản lý danh sách công dân đăng ký tham gia DQTV
 • Phê duyệt và quản lý danh sách công dân đủ điều kiện tham gia DQTV
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện DQTV
 • Xây dựng các chương trình hoạt động cho DQTV
 • Tra cứu thông tin DQTV
 • Báo cáo thống kê DQTV theo quy định hiện hành
 • Báo cáo các hoạt động huấn luyện, đào tạo DQTV
Phân hệ quản trị hệ thống:
 • Quản lý danh sách người sử dụng phần mềm
 • Phân quyền sử dụng chức năng cho người sử dụng
 • Phân quyền truy nhập loại dữ liệu cho người sử dụng
 • Theo dõi, giám sát hoạt động của toàn bộ người sử dụng
 • Quản trị tham số hoạt động của hệ thống
 • Sao lưu dữ liệu.
 • Phục hồi dữ liệu.
 • Quản lý các danh mục dùng chung có trong hệ thống
Phân hệ tích hợp/chia sẻ dữ liệu:
 • Quản lý các chức năng cho phép chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác qua các hàm API
 • Tích hợp dữ liệu từ hệ thống khác
 • Kết xuất dữ liệu, import dữ liệu
 • Phân hệ báo cáo thống kê:
 • Tổng hợp dữ liệu báo cáo thống kê
 • Xuất các báo cáo theo mẫu quy định hiện hành
 • Báo cáo trực quan

5. Hệ thống báo cáo phục vụ quản lý công tác tuyển quân:

 • Danh sách công dân đủ 17 tuổi
 • Danh sách công dân đăng kí di chuyển NVQS
 • Danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ
 • Danh sách rà duyệt phân loại công dân
 • Danh sách tạm hoãn nhập ngũ theo khoản 1 điều 41 luật NVQS
 • Danh sách miễn gọi nhập ngũ theo khoản 2 điều 41 luật NVQS
 • Danh sách miễn NVQS theo điều 14 luật NVQS
 • Danh sách không được đăng kí NVQS theo điều 13 luật NVQS
 • Danh sách đủ điều khiện khám sơ tuyển sức khoẻ NVQS
 • Danh sách khám NVQS chính thức
 • Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ
 • Giấy báo nhập ngũ

6. Đối tượng phục vụ của hệ thống thông tin quản lý tuyển quân:

 • Các cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
 • Các cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, xã
 • Lãnh đạo các cấp
 • Các hệ thống thông tin khác
 • Màn hình trang chủ hệ thống:
 • Màn hình thông tin tuyển quân
 • Màn hình quyền chức năng quản trị
 • Biểu đồ tuyển quân theo địa bàn

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:

0966463999